Bostadsköp har en egen terminologi. Vi har utarbetat den här guiden för att du ska veta vad det är fråga om redan när du kommer till banken. Om någonting ännu är oklart är det bara att ta kontakt och komma till kontoret – vi hjälper dig att förverkliga drömmarna redan idag.

Aktiebrev
Annuitet
Bolagsvederlag
Bolånegaranti
Borgen
Bostadens yta
Bostadsaktiebolag
Dröjsmålsränta
Effektiv årlig ränta
Expeditionsavgift
Fast ränta
Finansieringsvederlag
Flexlimit, kortlimit
Flyttbil
Flyttlådor
Första bostad
FP, försäljningspris
Hemförsäkring
Inflyttningskalas

Jämna rater och sista förfallodag
Kundmarginal
Köpebrev
Köpesumma
Låneskydd
Osäkerhet
Otålighet
Pris per kvadrat
Ränteavdrag
Räntetak
Skötselvederlag
SP, SFP
Specialisten på boende
Stress
Säkerhet
Återbetalning av lån
Äganderätt
Överlåtelseskatt

 

Annuitet (se också återbetalning v lån)

I ett annuitetslån ändras betalningsraten om räntan stiger eller sjunker. Den överenskomna lånetiden ändras inte.

Aktiebrev

För aktielägenheten får man ett aktiebrev. Det är ett intyg på delägarskap och på att priset för aktielägenheten är betalt. Därför är full betalning av aktierna en förutsättning för att man ska få aktiebrevet. Aktiebrevet har numera fått karaktären av ett värdepapper. Aktiebrevet ska ställas till en viss person och det får endast utlämnas till en i aktieboken nämnd aktieägare.

Bolagsvederlag

Bolagsvederlaget är den av bostadsaktiebolagets styrelse vid den årliga bolagsstämman fastställda ersättning som en innehavare av aktielägenhet betalar till husbolaget. Det samlade bolagsvederlaget används för att betala husbolagets kostnader: löpande underhåll (försäkringar, fastighetsskatt, disponentarvoden, värme, avloppsvattenavgift, vattenavgift, städning, fastighetsskötsel, avtal för underhåll av hiss, elräkningar för gemensamma utrymmen) och reparationer.

Bolånegaranti

Du kan använda dig av Aktia Bolånegaranti som tilläggssäkerhet när du köper bostad. Bolånegarantin ger möjlighet till 100 % finansiering t.ex. för en egen första bostad.

Borgen

Med borgen avses en förbindelse där den som gett förbindelsen åtar sig att ansvara för en annan persons skuld gentemot borgenären. Det finns olika typer av borgen.

Bostadens yta

Varje bostad har en bolagsordning där de olika bostädernas yta uppges.

Bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolag är en bolagsform som regleras av lagen om bostadsaktiebolag. Aktier i ett bostadsaktiebolag berättigar till besittning av en viss bostadslägenhet eller en i bostadsbolaget belägen affärslokal. Bostadsaktiebolagets stadgar samt bolagets och delägarens skyldigheter och förpliktelser bestäms utgående från lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen. Bostadsaktiebolaget är oftast ett höghus, men det kan också vara ett rad- eller parhus.

Dröjsmålsränta

På dröjsmålsränta tillämpas den dröjsmålsprocent som gäller vid var tid.

Effektiv årlig ränta

Den effektiva årliga räntan är ett nyckeltal som är avsett för att underlätta jämförelse av olika kreditalternativ. Den effektiva årliga räntan på ett bolån består av kundmarginal, referensränta och kostnaderna för skötsel av lånet under lånetiden.

Expeditionsavgift

Expeditionsavgiften debiteras i samband med att lånet lyfts. Banken meddelar den vid var tid gällande expeditionsavgiften.

Fast ränta

Fast ränta är ett välhanterligt och bekant sätt att skydda sig mot ränterisker. Du kan gardera dig mot räntehöjningar genom att komma överens om en fast ränta på lånet. Då är räntan oförändrad till exempel under tre eller fem år och efter det kommer man överens om en ny ränta.

Finansieringsvederlag

Av finansieringsvederlaget framgår hur stor andel av bolagslånet som hänförs till din aktielägenhet per månad. Aktielägenhetens ägare kan betala hela bolagslåneandelen på en gång eller betala av den månatligen i form av ett finansieringsvederlag.

Flexlimit, kortlimit

Flexlimiten ger dig en kassareserv för oväntade situationer. Det kan t.ex. hända att kylskåpet eller frysen går sönder eller att du måste göra några andra oväntade anskaffningar. Om du har en flexlimit kan du köpa nytt "kontant"! Du behöver inte använda dig av den kortkredit som affären erbjuder och har kvar dina besparingar orörda för alla eventualiteters skull. En flexlimit kopplar du lätt till ditt konto t.ex. i samband med bostadsköpet.

Flyttbil

När du ska beställa flyttbil får du en offert antingen för hela flytten eller enbart för hyra av flyttbilen. Flyttfirmorna ger mera information. Kontrollera också att du har en flyttförsäkring, eftersom skador lätt inträffar under flyttning.

Flyttlådor

Man kan hyra flyttlådor på flyttfirmorna till ett dygnspris. Packandet och flytten går lättare om du har skaffat flyttlådor i tid.

Om en summa eller tidpunkt som gäller krediten förändras, ska den effektiva räntan alltid räknas på nytt.

Första bostad

Personens första egna ägarbostad.

FP, försäljningspris

Försäljningspris är bostadens köpesumma, som köparen betalar till säljaren. Ta alltid reda på om bostaden belastas av bolagslån när du köper en bostad. Bostadens skuldfria pris = försäljningspris + bolagslåneandel.

Hemförsäkring

Du behöver en hemförsäkring genast när du flyttar till ett eget hem. Med hemförsäkringen försäkrar du hemlösöret. Till lösöret hör möbler, hushållsmaskiner osv. Hemförsäkringen omfattar också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Inflyttningskalas

Det är alltid roligt att ha inflyttningskalas i sitt nya hem. Kom ihåg att meddela grannarna om att du ska ha kalas.

Jämna rater och sista förfallodag

Amortering i jämna rater betyder att du betalar lika stora betalningsrater under hela lånetiden. Om låneräntan stiger kan den sista betalningsraten vara större än normalt, eftersom hela det återstående lånebeloppet förfaller då. Om räntan sjunker blir lånetiden kortare. Om räntorna stiger så kraftigt att den avtalade jämna raten inte räcker till ens för räntorna debiteras kunden dock alltid med hela räntedelen.

Kundmarginal

Kundmarginalen är en del av bolånets ränta. Som namnet säger är kundmarginalen kundspecifik. På din personliga marginal inverkar bl.a. din kundhistoria i banken och helheten som du ansöker om finansiering för. Kundmarginalen och referensräntan utgör tillsammans den totala räntan på ditt bolån.

Köpebrev

Köpebrevet för en aktielägenhet är inte lika strikt bundet till formkrav som köpebrevet för en fastighet. Köpebrevet för aktielägenheten bör dock göras skriftligt och innehålla alla köpvillkoren som t.ex. parter i köpet, köpobjekt, pris, ägande- och besittningsrätt, uppgifter som köparen fått om aktielägenheten, överlåtelseskatt, skattepåföljder och avgifter till följd av köpet. Köpebrevet ska dateras och undertecknas. Vid köp av fastighet behövs också alltid ett offentligt köpvittne.

Köpesumma

Köpesumman ska meddelas både med siffror och bokstäver. Här är det bra att också nämna tid för betalning av köpesumman, om den inte kvitteras som betald genom att köpebrevet undertecknas. Köpesumman uppges som försäljningspris, skuldfritt pris eller bådadera.

Låneskydd

Låneskyddet säkrar återbetalningen av ditt lån vid tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet), arbetslöshet, bestående men till följd av olycksfall eller i händelse av dödsfall.

Osäkerhet

Du kan minska känslan av osäkerhet genom att försäkra dig om att räntan på ditt bolån är stabil. Det gör du genom att aktivera ett Räntetak på lånet. Samtidigt lönar det sig att också teckna skydd för ditt hem och det allra viktigaste, dig själv! Ett Låneskydd ger trygghet om du till exempel skulle bli arbetslös eller arbetsoförmögen.

Otålighet

Otålig att komma in i eget hem. Aktia kan hjälpa dig.

Pris per kvadrat

Priset per kvadrat är det pris om kunden betalar per kvadrat för bostaden.

Ränteavdrag (Se www.skatt.fi)

I beskattningen får du dra av räntor på lån för köp av egen bostad, räntor på statsgaranterat studielån och räntor på lån för att skaffa kapitalinkomst eller förvärvsinkomst.

Avdraget görs från kapitalinkomst. Någon övre gräns finns inte. Alla ovannämnda räntor och andra kapitalutgifter kan dras av i beskattningen så långt som kapitalinkomsterna medger. Om du inte har kapitalinkomster eller om kapitalutgifterna är större än kapitalinkomsterna, får du dra av ränteutgifterna från skatten på förvärvsinkomst. Det att kapitalutgifterna är större än kapitalinkomsterna kallas för "underskott". Av det här underskottet från 28 % dras av från skatten på förvärvsinkomst, dock högst nedanstående maximibelopp:

Singel 1 400 euro
Vuxen och ett barn 1 800 euro
Vuxen och två eller flera barn 2 200 euro
Makar 2 800 euro
Makar och ett barn 3 200 euro
Makar och två eller flera barn 3 600 euro

En barnlös person kommer upp till maximibeloppet med ett underskott på 5 000 euro. Om underskottet är större än vad som får dras av under ett skatteår, uppstår förlust som man får dra av under de kommande tio skatteåren. Av den här s.k. underskottsgottgörelsen får man överföra den del till sin make/maka som man inte själv kan dra av.

För lån som tagits för en första bostad är avdragsrätten 30 % av underskottet. Maximibeloppen är dock samma som ovan.

Räntetak

Skydda ditt lån mot räntehöjningar. Räntetaket minskar osäkerheten i fråga om förändringar i lånets återbetalningsrater. Om du har valt att amortera lånet i jämna rater inverkar räntehöjningar inte på återbetalningsraterna. Under den tid räntetaket gäller får du nytta av räntesänkningar, men vet att räntan aldrig stiger över en viss nivå. Räntetaket gäller alltid en viss tid, t.ex. 3 eller 5 år, och taket bestäms när nu lyfter ditt lån.

Skötselvederlag

När man talar om bolagsvederlag avser man vanligtvis det skötselvederlag som aktieägaren betalar och som används till huset skötsel, årliga reparationer och andra löpande kostnader, precis som namnet redan säger. Skötselvederlaget är en betydande utgift, och storleken på vederlaget kan variera väldigt mycket. Skötselvederlaget betalas månatligen till husbolaget.

SP, SFP

Skuldfritt försäljningspris betyder bostadens totala pris (försäljningspris + skuldandel). Om en andel av bolagsskulden hänförs till den bostad du ska köpa, lönar det sig att ta den summan som bolån i Aktia. På så sätt har du möjlighet att själv förhandla om återbetalningsprogrammet med Aktia och utnyttja möjligheten till skatteavdrag också för skuldandelen. (Se www.skatt.fi)

Specialisten på boende

Aktias specialister på boende ger dig stöd när du ska köpa bostad. Du får den information du behöver för köp eller försäljning av bostad. Våra finansieringsrådgivare hjälper dig i bolåneärenden. Det lönar sig att fråga våra fastighetsmäklare om objekt som Aktia har till försäljning på det område du önskar. Våra specialister hjälper dig i också i praktiska frågor som gäller bostadsköp. Var inte rädd för att fråga!

Stress

Stress kan definieras som det hot mot eller den skadliga inverkan som omgivningen orsakar individen eller som individens reaktion på sådana faktorer. Stress kan leda till sömnlöshet. Undvik sömnlösa nätter och annan stress genom att välja Aktia. Du sover bättre när du också har skött om att försäkringarna är i sin ordning.

Säkerhet

För en person som köper sin första bostad utgör bostaden alltid den primära säkerheten. Som tilläggssäkerhet kan man t.ex. använda Aktia Bolånegaranti eller statsgaranti, som man ansöker om via banken. Föräldrarnas bostad kan t.ex. också användas som tilläggsgaranti. Man behöver i allmänhet en säkerhet som är lika stor som kreditbeloppet. Mera information om behovet av säkerhet vid köp av din första bostad får du av våra specialister.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas enligt en tidtabell som du kommer överens om med banken.

Äganderätt

Äganderätt är den makt över föremål, fastighet eller immateriell egendom som rättsordningen ger en person. Äganderätten till en bostad överförs senast när bostadens hela köpesumma är betald.

Överlåtelseskatt (Se www.skatt.fi)

Vid överföring av äganderätten till fastigheter och värdepapper betalar man överlåtelseskatt. Skatt som är under 10 euro behöver inte betalas. På handel med värdepapper på börsen behöver man inte betala överlåtelseskatt. Om du är i åldern 18–39 år när du undertecknar köpebrevet för din första bostad, behöver du inte betala överlåtelseskatt.

Ota yhteyttä!

nla